04152-31090

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350,AURION, LEXUS ES350, RAV4, CAMRY, LEXUS ES250

توضیح : 2010 به بالا اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,500,000 ریال

04438-08050

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 چپ جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 13,635,000 ریال

04438-0E040

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 راست جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 15,210,000 ریال

04465-0W070

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 15,625,000 ریال

04465-48150

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-48190

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 11,575,000 ریال

04466-48090

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,525,000 ریال

04466-48130

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-48140

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,080,000 ریال

04478-48160

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,585,000 ریال

04478-48190

نام قطعه : لوازم سیلندر چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,265,000 ریال

04479-48050

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,870,000 ریال

04479-48140

نام قطعه : لوازم سیلندر چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 عقب اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,615,000 ریال

04945-48160

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,080,000 ریال

04946-48060

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,415,000 ریال

04946-48110

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,690,000 ریال

04947-48050

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,245,000 ریال

04947-48080

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,230,000 ریال

04948-48020

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,970,000 ریال

04948-48070

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,585,000 ریال

15767-31020

نام قطعه : لوله خنک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : روغن موتور 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,760,000 ریال

17801-31130

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین : 17801-31131

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,935,000 ریال

35168-21011

نام قطعه : واشر کارتل گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS RX350

توضیح : 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 845,000 ریال

35168-21020

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS RX350

توضیح : 2008 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 845,000 ریال

35168-33080

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION, LEXUS RX350, LEXUS ES350

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 840,000 ریال

35330-08010

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,940,000 ریال

35330-33050

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین : 35330-48020

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES350, AURION, LEXUS RX350

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,555,000 ریال

42431-48041

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 15,320,000 ریال

42431-48080

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 24,010,000 ریال

43512-48081

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 22,415,000 ریال

43512-48120

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 22,445,000 ریال

48510-49455

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 28,205,000 ریال

48510-80583

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 24,210,000 ریال

48520-49565

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 31,940,000 ریال

48520-80303

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,210,000 ریال

48530-49865

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 28,605,000 ریال

48531-48130

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48531-48133

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 8,785,000 ریال

48540-49495

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 عقب چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 29,590,000 ریال

48815-48040

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 875,000 ریال

48815-48070

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 940,000 ریال

52119-48993

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 33,815,000 ریال

52119-4D904

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : جلو 2013 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 34,110,000 ریال

52159-48920

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 35,580,000 ریال

77024-48040

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,795,000 ریال

77024-48050

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,235,000 ریال

77144-48020

نام قطعه : درب پلاستیکی پیچی پمپ بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,615,000 ریال

77158-48020

نام قطعه : درب پلاستیکی صافی بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,825,000 ریال

77169-48060

نام قطعه : اورینگ بالای صافی بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2012

وضعیت : موجود است -

قیمت : 475,000 ریال

81107-12A81

نام قطعه : ترانس زنون

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,090,000 ریال

81107-48190

نام قطعه : ترانس زنون

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 31,230,000 ریال

84307-30090

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 33,755,000 ریال

85212-48150

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,335,000 ریال

85214-10100

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER , LEXUS RX350

توضیح : 2006 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 815,000 ریال

85214-30280

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 670,000 ریال

85214-53080

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 راست جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,180,000 ریال

85214-68020

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2012 چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,385,000 ریال

85222-52170

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,215,000 ریال

85242-48040

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,780,000 ریال

90369-45003

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45005, 90369-T0007, TX-1000-010907

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350, LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,130,000 ریال

90369-45006

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : TX-1000-070110

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,645,000 ریال

90919-01247

نام قطعه : شمع موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,900,000 ریال

90981-20024

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,705,000 ریال

99367-C1550

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 99367-K1550

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,510,000 ریال

SP-0120-010907

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین : 87139-06050

برند : SP

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350,COROLLA, YARIS, LEXUS ES350, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,790,000 ریال

TX-0210-070108

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-0W070

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : ساخت ژاپن 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,030,000 ریال

TX-0220-070110

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-48130, 04466-48140

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : ساخت ژاپن 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,595,000 ریال

TX-0511-070108

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-49455

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو راست (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 12,345,000 ریال

TX-0511-070110

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-80583

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 16,760,000 ریال

TX-0512-070108

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48520-49565

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2008 جلو چپ (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 12,345,000 ریال

TX-0512-070110

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48520-80303

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 16,760,000 ریال

TX-0610-070110

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 99367-C1550

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,805,000 ریال

TX-0900-010013

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین : 90981-20024

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : ( ساخت ژاپن) لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,685,000 ریال

85242-48030

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : اصلی عقب 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,540,000 ریال

TX-1000-070110

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45006

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LEXUS RX350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,470,000 ریال

TX-1000-010907

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45005, 90369-T0007, 90369-45003

برند : بلبرینگ چرخ

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350, LEXUS ES250

توضیح : جلو 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,800,000 ریال