04152-31090

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350,AURION, LEXUS ES350, RAV4, CAMRY, LEXUS ES250

توضیح : 2010 به بالا اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,580,000 ریال

04465-33471

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-33450

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2014 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 14,240,000 ریال

04466-33200

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-33180, 04466-42060

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2014 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,625,000 ریال

04478-58010

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,970,000 ریال

04479-33340

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,270,000 ریال

04945-33260

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین : 04945-06120

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,180,000 ریال

04946-33070

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,100,000 ریال

04947-33240

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,130,000 ریال

08808-80001-30

نام قطعه : مایع شیشه شوی

قطعه جایگزین :

برند : AL-FUTTAIM

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : کنسانتره ساخت امارات برای تمام خودروها

وضعیت : موجود است -

قیمت : 235,000 ریال

08880-10705

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,025,000 ریال

08880-10706

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 یک لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,085,000 ریال

08880-82800

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSM0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SM گرانروی 5X40 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,780,000 ریال

08880-83224

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSL0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SL گرانروی 20X50 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,800,000 ریال

08880-83714

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSNT

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 5X30 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,780,000 ریال

08886-02305

نام قطعه : روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : اصلی WS

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,910,000 ریال

08889-80039

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS یک لیتری 100 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,560,000 ریال

08889-80082

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS چهار لیتری 50 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,480,000 ریال

42431-33150

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 عقب اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 19,860,000 ریال

43512-06100

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,690,000 ریال

43512-06140

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : اصلی 2007 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,350,000 ریال

43512-33130

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین : 43512-33140

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : اصلی 2008 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 16,120,000 ریال

48510-80676

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 27,865,000 ریال

48520-80372

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 26,765,000 ریال

48530-80706

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 عقب راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 28,830,000 ریال

48540-80020

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2014 عقب چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 27,575,000 ریال

52119-3T922

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 37,450,000 ریال

52159-33945

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین : 52159-33955

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 عقب اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 44,590,000 ریال

77024-33150

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 12,185,000 ریال

84307-33120

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014

وضعیت : موجود است -

قیمت : 40,995,000 ریال

85212-33270

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,825,000 ریال

85222-33280

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,510,000 ریال

90369-45003

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45005, 90369-T0007, TX-1000-010907

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350, LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,450,000 ریال

TP-L4104

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10705

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,060,000 ریال

TP-L4106

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-82800

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 10W40 چهارلیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,995,000 ریال

TX-1000-010907

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45005, 90369-T0007, 90369-45003

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350, LEXUS ES250

توضیح : جلو 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,945,000 ریال

52119-33998

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین : 52119-3T922

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2014 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 40,690,000 ریال

53301-33160

نام قطعه : درب موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : اصلی 2014

وضعیت : موجود است -

قیمت : 102,255,000 ریال

67001-33211

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین : 67001-33220

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 109,275,000 ریال

67002-33211

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین : 67002-33240

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES250

توضیح : 2014 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 109,275,000 ریال