04152-38010

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2011 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,550,000 ریال

04427-60090

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 10,490,000 ریال

04427-60120

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,730,000 ریال

04465-60230

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-YZZF6

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 13,835,000 ریال

04465-60280

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-YZZR2

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 14,295,000 ریال

04465-YZZF6

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60230

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2006 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,170,000 ریال

04465-YZZR2

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60280

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : جلو اصلی 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,035,000 ریال

04466-60070

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-YZZAA

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 11,470,000 ریال

04466-60090

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60140,04466-60160,04466-YZZAM, 04466-60120

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : اصلی 2009 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,375,000 ریال

04466-60120

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60140,04466-60160, 04466-60090, 04466-YZZAM

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 11,180,000 ریال

04466-60160

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60120,04466-60140, 04466-60090, 04466-YZZAM

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی عقب 2012

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,190,000 ریال

04466-YZZAA

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60070

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی عقب 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,200,000 ریال

04478-60070

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,985,000 ریال

04479-60040

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,195,000 ریال

04479-60050

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,805,000 ریال

04479-60250

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,285,000 ریال

04479-60270

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,055,000 ریال

04945-60020

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,715,000 ریال

04945-60080

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,125,000 ریال

04946-60031

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,290,000 ریال

04946-60120

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,750,000 ریال

04947-60100

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 390,000 ریال

04947-60140

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 910,000 ریال

04948-60010

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,100,000 ریال

04948-60040

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,870,000 ریال

08808-80001-30

نام قطعه : مایع شیشه شوی

قطعه جایگزین :

برند : AL-FUTTAIM

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : کنسانتره ساخت امارات برای تمام خودروها

وضعیت : موجود است -

قیمت : 215,000 ریال

08880-10705

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,495,000 ریال

08880-10706

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 یک لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,925,000 ریال

08880-82800

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSM0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SM گرانروی 5X40 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,420,000 ریال

08880-83224

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSL0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SL گرانروی 20X50 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,590,000 ریال

08880-83714

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSNT

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 5X30 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,420,000 ریال

08886-02305

نام قطعه : روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : اصلی WS

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,465,000 ریال

08889-80039

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS یک لیتری 100 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,440,000 ریال

08889-80082

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS چهار لیتری 50 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,220,000 ریال

13503-50011

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,115,000 ریال

13505-50030

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,785,000 ریال

13568-59095

نام قطعه : تسمه تایم

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 8,630,000 ریال

16100-39406

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 GX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,950,000 ریال

16100-39406-NPW

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : NPW

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2008 به بالا 6 سیلندر (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,695,000 ریال

16100-39496

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 8 سیلندر

وضعیت : موجود است -

قیمت : 15,185,000 ریال

16100-59276

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 14,850,000 ریال

16100-69415

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 14,230,000 ریال

16100-69415-NPW

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : NPW

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 به پایین 6 سیلندر (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,040,000 ریال

16603-0W030

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,220,000 ریال

16603-31050

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,500,000 ریال

16603-66010

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,110,000 ریال

16604-31020

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 GX اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,790,000 ریال

16604-50030

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,865,000 ریال

17801-17020

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,350,000 ریال

17801-38030

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2008 VX اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,825,000 ریال

17801-67060

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,465,000 ریال

23300-50110

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,290,000 ریال

23300-50150

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,610,000 ریال

35168-60010

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, LEXUS IS300, PRADO

توضیح : 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,360,000 ریال

35330-60010

نام قطعه : فیلترگیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,035,000 ریال

35330-60050

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, PRADO

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,320,000 ریال

42431-60281

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 20,390,000 ریال

42431-60290

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,590,000 ریال

43512-60171

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 اصلی GX جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,370,000 ریال

43512-60180

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,115,000 ریال

48510-69335

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 17,420,000 ریال

48511-69585

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,875,000 ریال

48530-69395

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,360,000 ریال

48531-69795

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 اصلی GX عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,030,000 ریال

48815-60111

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 795,000 ریال

48815-60240

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین : 48815-60241

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,100,000 ریال

48815-60250

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,210,000 ریال

52119-6A959

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2013 جلو اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,350,000 ریال

52159-60947

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 25,190,000 ریال

52159-60957

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2013 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 25,190,000 ریال

84306-60090

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 18,295,000 ریال

85212-60171

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,110,000 ریال

85214-10100

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER , LEXUS RX350

توضیح : 2006 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 795,000 ریال

85214-31010

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 625,000 ریال

85214-48010

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, PRADO

توضیح : 2006 راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,130,000 ریال

85214-50100

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,240,000 ریال

85222-50040

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : چپ 2005

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,920,000 ریال

85222-60211

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,850,000 ریال

85242-60050

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,375,000 ریال

90369-48001

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 12,125,000 ریال

90915-20004

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, PRADO

توضیح : اصلی 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,820,000 ریال

90915-TD004

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی GX 2006

وضعیت : موجود است -

قیمت : 955,000 ریال

90916-02353

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,285,000 ریال

90916-02571

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 GX اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,620,000 ریال

90916-02585

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 VX اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,035,000 ریال

90916-03117

نام قطعه : ترموستات

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,145,000 ریال

90919-01192

نام قطعه : شمع موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 310,000 ریال

90942-02083

نام قطعه : پیچ چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 280,000 ریال

90981-20024

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,265,000 ریال

SP-0120-010907

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین : 87139-06050

برند : SP

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350,COROLLA, YARIS, LEXUS ES350, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,745,000 ریال

SP-6110-010107

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین : 17801-31090

برند : SP

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER

توضیح : 2005 تا 2009- 6 سیلندر-( ساخت هنگ کنگ)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,580,000 ریال

TP-L4104

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10705

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,750,000 ریال

TP-L4106

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-82800

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 10W40 چهارلیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,770,000 ریال

TX-0130-010007

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-50110

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2007 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,200,000 ریال

TX-0130-010010

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-50150

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,260,000 ریال

TX-0210-010006

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60230, 04465-YZZF6

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2006 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,520,000 ریال

TX-0210-010010

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60280, 04465-YZZR2

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2010 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,555,000 ریال

TX-0220-010007

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60070, 04466-YZZAA

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,145,000 ریال

TX-0220-010107

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60090, 04466-60120, 04466-60140, 04466-60160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,670,000 ریال

TX-0510-010010

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-69335

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 جلو (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 12,915,000 ریال

TX-0610-010006

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 90916-02353

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2006 GX (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,295,000 ریال

TX-0610-010010

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 90916-02571

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : 2010 GX (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,060,000 ریال

TX-0900-010013

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین : 90981-20024

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : ( ساخت ژاپن) لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,430,000 ریال